top of page

PSYKOANALYTISK TERAPI

Upprepar du ständigt destruktiva mönster i dina nära relationer eller i relation till dina kollegor på olika arbetsplatser? Då kan du ha fastnat i ett reaktionsmönster som i en tidigare relation (ofta i barndomen) tvingades fram som en lösning på inre konflikter mellan å ena sidan drifter, behov och önskningar och å andra sidan hänsyn till och beroende av den andre (ofta föräldrarna och syskon). Den psykoanalytiska psykoterapin hjälper oss att bli medvetna om tankar och känslor som omedvetet format vårt sätt att betrakta oss själva och andra.

Det finns likheter mellan verksam psykoanalytisk psykoterapi och verksam KBT men också stora skillnader. Målet för psykoanalytisk psykoterapi är inte i första hand att lindra eller bli av med symtom. Istället kan målet beskrivas vara ökad självinsikt och en större frihet från det omedvetnas tvång så att vi slipper upprepa vårt förflutna och istället blir beredda att ta ansvar för hur vi lever våra liv och hur vi har det i relationer till oss själva och andra.

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi ger oss inte någon ny personlighet men vi får hjälp att utnyttja tillgångarna i vår personlighet och kompensera för våra brister så att vi har möjlighet att använda våra personligheter på ett mer konstruktivt sätt.

Vår specialistpsykolog är, förutom legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi, även legitimerad psykoterapeut med relationell inriktning (modern psykodynamisk psykoterapi). Han har grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk psykoterapi (PDT) såväl som kognitiv beteendeterapi (KBT) med kognitiv inriktning. Han har arbetat kliniskt med utgångspunkt i psykoanalytisk psykoterapi under större delen av sitt yrkesliv.

Vill du uppnå en djupare och mer varaktig förändring? Då kanske psykoanalytisk psykoterapi är en lämplig metod för dig. Olika terapimetoder fungerar olika bra beroende på problematik och personlighet. Vår specialistpsykolog har utbildning och erfarenhet av olika metoder med starkt vetenskapligt stöd. Under de första samtalen gör ni en bedömning tillsammans vilken terapimetod som kan tänkas fungera bäst för dig och dina specifika behov.
bottom of page